quran hadits fiqih tajwid sejarah kisah doa sedekah artikelPengertian Zakat dan Kedudukannya dalam Islam


PENGERTIAN ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang berkaitan erat dengan spek kehidupan sosial. Zakat merupakan ibadah personal yang sekaligus bernilai soaial. zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan atas harta milik. Kata zakah secara harfiah berarti tumbuh dan bertambah. (Al-Razi, Mukhtar al-Shihah, hal. 158; al-Jurjani, al-Ta’rifat, hal. 116). Dikatakan dalam bahasa Arab sering dimaknai dalam arti kebaikan dan keselamatan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: “Dan Dia lebih mengetahui (keadaan)mu ketika Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumi; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (tuzakku anfusakum). (QS. AN-Najm : 32)

Jika dikatakan Zaka al-qadhi al-syuhud, berarti hakim itu menjelaskan kebaikan yang diungkapkan para saksi. (Lisanul Arab). Makna serupa terdapat dalam ayat Al-Quran : “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) yagn menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya.” (QS. At-Taubah : 103)

Secara syariat, pengertian zkaat adalah harta dalam kadar tertentu yang wajib dibaharkan oleh seseorang jika hartanya telah mencapai nishab, dan bagian harta itu kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Para ahli fikih mengartikan zakat sebagai pemberian atau pembayaran hak yang mesti diambil dadri harta milik. Dengan kata lain, zakat merupakan sebagaian harta yagn telah ditentukan jumahnya untuk diberikan pada kaum fakir zakat disebut juga sedekah (shadaqah) karena menunjukkan kebenaran dan keujuran seorang hamba dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Mengenai nilai penting zakat, Allah menyebutkannya berdampingan dengan kewajiban shalat pada 82 tempat dalam Al-Quran. Itu menunjukkan hubungan erat antara kedua bentuk ibadah itu. Diantaranya Allah berfirman, “Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat” (QS. An-Nur : 56). Dia juga berfirman, “Dan orang yang Kami tempatkan di muka bumi mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan keapda Allah-ah kembalinya